HOMEPublications ≫ IER Discussion Paper Series 2015-2019

IER Discussion Paper Series 2015-2019

2018

No. Author(s) Title Date
A.673
Man Yee KAN
Kiyomi SHIRAKAWA
Ryota CHIBA
Do Better-Educated Couples Share Domestic Work More Equitably in Japan? It Depends on the Day of the Week(557KB) 2018.7
A.672
Kyoji FUKAO
Cristiano PERUGINI
2018.3
A.671
Naohito ABE
Kyoji FUKAO
Kenta IKEUCHI
D.S. Prasada RAO
(1.92MB)
2018.3
A.670 Konosuke ODAKA (in Japanese) 2018.2

2017

No. Author(s) Title Date
A.669 Kohei AONO (in Japanese) 2017.12
A.668
Lorraine Dearden
Nobuko Nagase
(542KB)
2017.12
A.667 Tomoya TAJIKA
(340KB)
2017.11
A.666 Chiaki MORIGUCHI (in Japanese) 2017.11
A.665
Kyoji FUKAO
Saumik PAUL
(563KB)
2017.9
A.664
Reiko GOTOH
Naoki YOSHIHARA
(345KB)
2017.9
A.663
Naoki YOSHIHARA
Roberto VENEZIANI
(410KB)
2017.8
A.662
Michele LOMBARDI
Naoki YOSHIHARA
(512KB)
2017.8
A.661 Tomoya TAJIKA
(248KB)
2017.7
A.660
Konomi TONOGI
Jun-ichi NAKAMURA
Kazumi ASAKO
(in Japanese) 2017.5
A.659
Hodaka MORITA
Kentaro NAKAJIMA
Tsuyoshi TSURU
(366KB)
2017.5
A.658
Shintaro YAMAGUCHI
Yukiko ASAI
Ryo KAMBAYASHI
(452KB)
2017.4
A.657
Jun SATO
Takayoshi KABU
Hideshi ITOH
Hajime NAKANO
Tsuyoshi TSURU
(in Japanese) 2017.3
A.656
Shintaro YAMAGUCHI
Yukiko ASAI
Ryo KAMBAYASHI
(372KB)
2017.3
A.655
Tomohito OKABE
Daisuke NOGIWA
(432KB)
2017.3
A.654
Yutaka ARIMOTO
Masamitsu KURATA
(1.01MB)
2017.1

2016

No. Author(s) Title Date
A.653
Tsuyoshi TSURU
Norio TOKUMARU
Kentaro NAKAJIMA
Mitsuhiro FUKUZAWA
(in Japanese) 2016.12
A.652
Roberto VENEZIANI
Naoki YOSHIHARA
(423KB)
2016.8
A.651
Michele LOMBARDI
Naoki YOSHIHARA
(304KB)
2016.8
A.650 Naoki YOSHIHARA (in Japanese) 2016.8
A.649
Michele LOMBARDI
Naoki YOSHIHARA
(312KB)
2016.8
A.648
Soh KANEKO
Naoki YOSHIHARA
(in Japanese) 2016.8
A.647
Roberto VENEZIANI
Naoki YOSHIHARA
(553KB)
2016.8
A.646 Shin KANAYA
(400KB)
2016.8
A.645
Takeshi MIYAZAKI
Yukinobu KITAMURA
Taro OHNO
(263KB) 2016.8
A.644
Takao KATO
Ryo KAMBAYASHI
(in Japanese) 2016.8
A.643 Tsuyoshi TSURU (in Japanese) 2016.8
A.642 Keiichi SHIMA (in Japanese) 2016.7
A.641
Satoshi MIZOBATA
Ichiro IWASAKI
(in Japanese) 2016.7
A.640 Peihsin LIN (in Japanese) 2016.7
A.639
Yukiko Asai
Ryo Kambayashi
Shintaro Yamaguchi
(in Japanese) 2016.6
A.638 Peihsin LIN (in Japanese) 2016.2
A.637
Eunhwa KANG
Chiaki MORIGUCHI
(in Japanese) 2016.2
A.636
Giorgos Galanis
Roberto Veneziani
Naoki Yoshihara
(398KB) 2016.2
A.635
Naoki Yoshihara
Soh Kaneko
(444KB) 2016.2
A.634 Naoki YOSHIHARA (in Japanese) 2016.2
A.633
Michele Lombardi
Naoki Yoshihara
(275KB) 2016.2
A.632 Naoki Yoshihara (467KB) 2016.2

2015

No. Author(s) Title Date
A.631
Mariko Murata
Shinsuke Ito
(in Japanese) 2015.12
A.630
Yukiko Asai
Ryo Kambayashi
Shintaro Yamaguchi
(in Japanese) 2015.11
A.629
Alessio Moro
Solmaz Moslehi
Satoshi Tanaka
(730KB) 2015.10
A.628 Peihsin LIN (in Japanese) 2015.7
A.627 Hiroshi MORITA (511KB) 2015.7
A.626 Yukiko ASAI, Ryo KAMBAYASHI and Shintaro YAMAGUCHI (219KB) 2015.7
A.625
Akira UEGAKI
Ichiro IWASAKI
(in Japanese) 2015.6
A.624 Ichiro IWASAKI (in Japanese) 2015.4
A.623
Shinsuke ITO
Takahisa DEJIMA
Kazuhiro KINOSHITA
(in Japanese) 2015.3
A.622 Kazuhiro KUROSE and Naoki YOSHIHARA (in Japanese)
2015.4 (Rivised ver.)
2015.2
B.45
Translation Supervised by Kazuhiro KUMO
Translated by Takako MORINAGA, Yoshisada SHIDA and Kieko KAMITAKE
(in Japanese) 2015.8
B.44 Kazuhiro KUMO and Irina KORGUN (eds.) (2.21MB) 2015.4